CHTOURA FAVA BEANS
24x400G
Item # 35000
CHTOURA FAVA BEANS W/ CUMIN
24x400G
Item # 35006
CHTOURA FAVA BEANS W/ CHILLI
24x400G
Item # 35007
CHTOURA FAVA BEANS W/ CHICKPEAS
24x400G
Item # 35008
CHTOURA FAVA BEANS LEBANESE RECIPE
24x400G
Item # 35001
CHTOURA FAVA BEANS EGYPTIAN RECIPE 400G
24x400G
Item # 35002
CHTOURA FAVA BEANS PALESTINIAN RECIPE
24x400G
Item # 35003
CHTOURA FAVA BEANS ALEPPO RECIPE
24x400G
Item # 35005
CHTOURA FAVA BEANS SAUDI RECIPE
24x400G
Item # 35012
CHTOURA FAVA BEANS LARGE (BAJELLA) 400G
24x400G
Item # 35010
CHTOURA CHICKPEA DIP (HUMMUS B TAHINI)
24x430G
Item # 35015
CHTOURA EGGPLANT DIP (BABA GANOUSH)
24x370G
Item # 35016